Xử lý nước thải

Năng suất: 4.080 m3/ngày đêm Hệ thống xử lý nước thải Fonff được chứng nhận bởi QCVN 13-MT:2015/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải ngành dệt may) và QCVN 40:2011/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp). Một phần nước thải sau khi xử lý được tái sử dụng và phần còn lại được xả ra sông Vàm Sùn. Hệ thống xử lý nước thải luôn hiệu quả, ổn định và đạt tiêu chuẩn quốc tế.